Printvriendelijke versie v/d pagina

Aansprakelijkheid (BA)

 
  Verzeker u tegen schade veroorzaakt door uw beroepsactiviteit!
 

BA-verzekeringen dekken uw aansprakelijkheid in geval van schade aan derden. Net zoals uw familiale verzekering onmisbaar is om uw aansprakelijkheid in uw privéleven te beschermen, hebt u ook specifieke verzekeringen nodig die de aansprakelijkheid van uw onderneming dekken.

BA uitbating (= BA onderneming)

In deze verzekering is uw aansprakelijkheid gedekt voor schade aan derden die veroorzaakt is door de uitoefening van uw beroepsactiviteiten. Daarbij zijn er altijd 3 elementen die een rol spelen: een fout (door u of uw werknemers), schade en een oorzakelijk verband tussen die twee. Er zijn drie soorten gedekte schade:

  • Stoffelijke schade (schade aan goederen of dieren): bv. u bent schilder en maakt verfvlekken op de kledij van uw klant
  • Lichamelijke schade: bv. u bent glazenwasser en laat uw ladder vallen waardoor een voorbijganger gewond geraakt.
  • Onstoffelijke schade: dit is de financiële schade die het gevolg is van gedekte lichamelijke of stoffelijke schade of van een ongeval. Bv. u verhuurt kranen en één van uw kranen valt in panne vlak voor de uitrit van een taxibedrijf. Daardoor kunnen de taxi’s tijdelijk niet uitrijden. De financiële schade die het taxibedrijf hierdoor lijdt, wordt vergoed door uw verzekering BA uitbating.

Bij de BA uitbating zijn er enkele interessante optionele waarborgen:

→ Waarborg BA Na Levering

Deze waarborg verzekert de schade aan derden door uw producten nadat deze geleverd werden of door uw werken nadat ze waren uitgevoerd. Zowel uw contractuele als de niet-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid is gedekt met deze waarborg. Wanneer de oorzaak van de schade te wijten is aan bv. een vergissing, nalatigheid, fabricagefout, dan is de schade na levering gedekt. Wat niet wordt vergoed is de schade aan het geleverde product zelf of aan de werken zelf.

Voorbeelden van gedekte schadegevallen:

  • Door een verkeerde montage valt de luster die u bij uw klant had opgehangen de volgende dag naar beneden en veroorzaakt schade aan de eettafel. Uw verzekering BA Na Levering vergoedt de schade aan de tafel.
  • Ten gevolge een verkeerde installatie van een verwarmingsketel, ontstaat er een lek in de waterleiding waardoor uw klant aanzienlijke waterschade heeft. De waterschade wordt vergoedt door uw BA Na Levering.

→ Waarborg BA toevertrouwd voorwerp

Bestaan uw professionele activiteiten eruit voorwerpen van uw klanten te onderhouden of te herstellen?  Dan neemt u best ook de waarborg BA Toevertrouwd Voorwerp. Die verzekert u indien u een voorwerp beschadigt dat een klant u toevertrouwd heeft. Deze waarborg geldt ook wanneer u bij uw klant thuis aan zijn voorwerpen werkt.

→ Waarborg Rechtsbijstand

Deze waarborg raden wij absoluut aan. Als een derde schade heeft geleden door uw beroepsactiviteiten en hij stelt u daarvoor aansprakelijk, maar u betwist uw aansprakelijkheid, dan kan u uw rechtsbijstand inschakelen om uw belangen te verdedigen, desnoods voor de rechtbank. Als u weet hoe slopend en kostelijk zo’n gerechtelijke procedures zijn, dan begrijpt u onmiddellijk de noodzaak van deze waarborg.  

BA bestuurder - bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of raad van bestuur, dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor uw fouten en nalatigheden met betrekking tot de uitvoering van uw functie. Dat wil zeggen dat uw persoonlijk vermogen kan worden aangesproken. De verzekering BA bestuurder (ook gekend onder de benaming D&O - Directors & Officers) verzekert u voor de financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit uw fouten of nalatigheden in de hoedanigheid van uw bestuursfunctie. 

Beroepsaansprakelijkheid

Oefent u een beroep uit waarbij u hoofdzakelijk intellectuele diensten levert, dan is er veel kans dat u wettelijk of via uw beroepsvereniging verplicht wordt om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Bent u arts, apotheker, advocaat, reisorganisator, architect, aannemer, dienstverlener in de bouw… dan zal u zeker geïnteresseerd zijn in deze waarborg.